-->
Hediyelik iyilik dünyasına hoşgeldiniz!..
img

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA VE RIZA METNİ


1. GENEL

KEYO Kurumsal Danışmanlık ve Pazarlama Ticaret Limited Şirketi (“Şirket”), olarak iyibirhareket.com (“Site”) ziyaretçilerinden (“Kullanıcı”) edinilen kişisel verilerin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak işlenip, muhafaza edilmesine şirket politikası ve ilgili yasal yükümlülükler uyarınca dikkat etmekteyiz. Bu sebeple işbu aydınlatma metniyle kişisel verilerinizin toplanma ve kullanım amaçları ile Kanun kapsamındaki haklarınız hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.


2. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI

Şirket, veri sorumlusu olarak sizlerin açık rızası ve onayı doğrultusunda, hizmet standartlarını sağlamak, ticari stratejilerin uygulanabilmesi, site kullanımı doğrultusunda ilgili süreçler hakkında sizleri bilgilendirmek ve benzeri amaçlarla kişisel verilerinizi;
- İnternet sitesi
- Sosyal Medya Platformları
- Uygulamalar
- Diğer sözlü, yazılı ve elektronik yöntemler
vasıtasıyla toplamaktadır.


3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE İŞLENME AMACI

Kişisel verileriniz, Kanunun 4, 5 ve 6’ıncı maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak işlenmektedir.
Kişisel Verileriniz tahdidi olmamakla birlikte; Şirket’in ticari ve iş stratejilerinin oluşturulması ve uygulanması, site kullanımı doğrultusunda ilgili süreçler hakkında sizleri bilgilendirmek ve benzeri amaçlarla işlenebilecektir. Şirket politikası ve kanuni yükümlülükler uyarınca kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi için her türlü teknik ve idari tedbir alınmaktadır.


4. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kişisel verileriniz, Şirket ve Şirket ile iş ilişkisi olan yurt içi veya yurtdışında mukim kişilerle, kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılabilir; ilgili kuruluşlar ve kişiler site kullanım amacına yönelik olarak sizlerle iletişime geçebilir. Kişisel veriler ticari veya kanuni gerekçelerle yurtdışına aktarılabilir. Kişisel verilerin aktarılması Kanunun 8. Ve 9. maddelerine uygun olarak gerçekleştirilecektir.
Kişisel verileriniz Şirket’in iş ortaklığı yaptığı sivil toplum kuruluşlarıyla, dijital bağış sertifikası ve benzeri resmi belgeleri hazırlayabilmek için paylaşılmaktadır. Yine ilgili sivil toplum kuruluşları bizim nezdimizde kişisel bilgilerinizi sadece her defasında somut amaç için ve veri koruma hükümleri gereğince kullanmakla yükümlüdür.


5. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Kanun’un 11. maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;
a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) Kanun’un 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte talebinizi, Kanun’un 11inci maddesinde belirtilen hangi hakkınızın kullanımına ilişkin olduğunu da belirterek [email protected] adresine iadeli taahhütlü mektup yoluyla veya [email protected] e-posta adresine iletebilirsiniz.


totop
totop
Ürün karşılaştırma listesine eklendi.
Karşılaştırma tablosuna git.
Ürün karşılaştırma listesine eklendi.
Ürün sepete ekleme

Promise Figurine

Adet:

Kutu İçindeki Ürünler: Kutu İçindeki Ürünler:

Notunuzu Ekleyin

Kutu İçindeki Ürünler: Kutu İçindeki Ürünler: